Kontraktsvilkår mellom kunde og Polar Kraft AS for levering av elektrisk kraft

Nasjonal varedeklarasjon av elektrisitet

1)     For informasjon om opphavet til denne leveransen av elektrisk energi, se: http://www.nve.no/Kraftmarked/Sluttbrukermarkedet/Varedeklarasjon1/

Generelle vilkår:

1) Energi Norges "Standard kraftleveringsavtale" gjelder når ikke annet er avtalt, se: http://www.polarkraft.no/PageFiles/242/STD_krftlevavt_forbromb.pdf 
​2) Disse vilkårene gjelder kun privat husholding og ikke næringsvirksomhet, sameier, borettslag, idrettslag etc. 
​3) Avtaleoppstart forutsetter at avtale er undertegnet og returnert Polar Kraft innen de frister som fremkommer. 
​4) Ved bestilling over Polar Krafts nettsted, er det i henhold til gjeldende regler ikke påkrevd med underskrift fra kunden. Etter at bestilling er foretatt vil kunden motta bekreftelse på bestillingen fra Polar Kraft samt informasjon om leveringsvilkår, angrefrist og angrefristskjema. 
​5) Avtalen omfatter ikke nettleie. Fra det tidspunkt myndighetenes forskrift tillater dette kan Polar Kraft velge å fakturere kraft og nettleie samlet. 
​6) Polar Kraft kan fastsette tidspunkt for måleravlesning. For øvrig skjer måling i henhold til netteiers regelverk. 
​7) Fakturering og forfallstid bestemmes av Polar Kraft i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for fakturering pr. 15 dager netto. 
​8) Alle priser er oppgitt inklusive alle gjeldende offentlige avgifter for det geografiske området kraften skal leveres til. Kraft levert i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva. For resten av Norge er prisen oppgitt inklusive mva på 25 %. 
​9) Avtalen er bindende for begge parter i hele avtaleperioden. 
​10) Dersom ny avtale ikke er inngått ved utløp av avtalefestet tidsrom, eller oppsigelse av kraftleveranse ikke er mottatt, fortsetter leveransen med to ukers oppsigelsesfrist til betingelser som følger av Polar Krafts til enhver tid gjeldende produkt "Boligstrøm". 
​11) Ved flytting kan avtalen overføres til annet anlegg med tilsvarende forbruk registrert på kunden. Kunden plikter å melde slik endring til Polar Kraft innen én uke før avtalen skal overføres. 
​12) Ved avregning av forbruket fordeles dette i avlesningsperioden på den enkelte måned etter netteiers forbruksprofil for den kundekategori kunden kan henføres. Der det er timesmålte anlegg har Polar Kraft rett til å benytte timeverdier ved avregningen av strømforbruket. Der det ikke er timesmålte anlegg, har Polar Kraft rett til å fordele og avregne forbruket i perioden på timenivå basert på netteiers forbruksprofil for den kundekategori kunden kan henføres. 
​13) Strømmen faktureres månedlig etterskuddsvis basert på reelt forbruk. Dersom det ikke foreligger noen måledata for siste fakturaperiode, forbeholder Polar Kraft seg retten til å fakturere estimert forbruk for den aktuelle perioden. Nettleie blir fakturert sammen med kraft, dersom din netteier har etablert avtale om gjennomfakturering med oss. Ellers får du denne på en egen nettleiefaktura fra din nettleverandør. 
​14) Polar Kraft benytter elektronisk kommunikasjon med kunde i størst mulig grad. Kunden plikter å holde Polar Kraft oppdatert med riktig e-postadresse. Dette gjelder spesielt for kunder som mottar elektronisk faktura. Kunden aksepterer å motta informasjon som elektronisk nyhetsbrev. Det er mulig å melde seg av dette når man måtte ønske. 
​15) Økte kostnader som følge av endringer i rammebetingelser for omsetningsselskap eller offentlige avgifter, vil bli beregnet og tillagt kraftprisen fra det tidspunkt de innføres/påløper. 
16)           Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. Kundene er pålagt å kjøpe en myndighetsbestemt andel av disse hos sin kraftleverandør. Polar Krafts priser inkluderer kostnaden for elsertifikater. Kraft levert i Finnmark fylke, samt kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er fritatt for elsertifikatkostnad.
17)           Flytende produkter er basert på spotpris, i tillegg kommer lovpålagte elsertifikater og fortjeneste i form av påslag. Om ikke annet er angitt i spesielle produktvilkår er prisen basert på gjennomsnittlig månedlig spotpris i leveransestedets prisområde. Prisen for elsertifikater påvirkes av lovpålagt andel (elsertifikatplikten) og markedet for elsertifikater.
18)           Forvaltede produkter er basert på kjøp og salg i engrosmarkedet. Kraftprisen beregnes på grunnlag av oppnådd forvaltningspris, lovpålagte elsertifikater og fortjeneste. Prisen for elsertifikater påvirkes av lovpålagt andel (elsertifikatplikten) og markedet for elsertifikater.
19)           Alle priser, produktvilkår og justering av disse annonseres kun på www.Polar Kraft.no, MinSide, mobilapp og ved direkte kontakt med Polar Kraft. Endringer kan gjøres med 14 dagers varsel.

Idrettsstrøm Privat – spesielle vilkår:

1) Produktet har ingen binding. Idrettsstrøm Kampanje se egne vilkår. 
2) Kraftprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned iht. kraftkjøpskostnader og påslag.
3) I tillegg til kraftprisen tilkommer 1 øre idrettsstøtte som går uavkortet til valgt idrettslag.
4) Idrettsstøtte er en gave fra kunde til idrettslag og er fritatt for skatt og mva for giver og mottaker.
5) Idrettsstøtte beregnes og akkumuleres ved fakturering. Månedlig idrettsstøtte spesifiseres på faktura.
6) Idrettsstøtten utbetales én gang pr. år - etter årsavslutning. Idrettsstøtte under 1.000 kr utsettes til påfølgende utbetaling.
7) Produktet forutsetter elektronisk fakturering. I nettområder der dette er mulig tilbys gjennomfakturering.
8) Dersom idrettsstøtte av en eller annen grunn ikke kan utbetales til idrettslaget (f.eks. pga. opphørt aktivitet), vil disse midlene fordeles på øvrige idrettslag.

Idrettsstrøm Kampanje – spesielle vilkår:

1) Produktet har binding i 3 mnd.
2) Ved oppsigelse i bindingsperioden påløper bruddgebyr. Gebyret pr. gjenværende bindingsmåned er 100 kr for leveranser i Nord-Norge og 125 kr inkl. mva. for leveranser i Sør-Norge. I tillegg kommer administrasjonsgebyr på 500 kr (Nord-Norge) / 625 kr inkl. mva. (Sør-Norge). 


"Idrettsstrøm uten fastbeløp" er uten fastbeløp de første 12 månedene.
1) Produktet  "Idrettsstrøm uten fastbeløp" har 6 måneders binding.
2) Ved oppsigelse i bindingsperioden påløper bruddgebyr. Gebyret pr. gjenværende bindingsmåned er 39 kr for leveranser i Nord-Norge og 48,75 kr inkl. mva. for leveranser i Sør-Norge. I tillegg kommer administrasjonsgebyr på 500 kr (Nord-Norge) / 625 kr inkl. mva. (Sør-Norge). 

Idrettsstrøm Bedrift– spesielle vilkår:

1) Produktet har ingen binding. Leveranser til målepunkt med årsforbruk over 250.000 kWh har en binding på inneværende pluss neste kalenderår.
2) Kraftprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned iht. kraftkjøpskostnader og påslag.
3) I tillegg til kraftprisen tilkommer 1 øre idrettsstøtte som går uavkortet til valgt idrettslag.
4) Idrettsstøtte er en gave fra kunde til idrettslag og er fritatt for skatt og mva for giver og mottaker.
5) Idrettsstøtte beregnes og akkumuleres ved fakturering. Månedlig idrettsstøtte spesifiseres på faktura.
6) Idrettsstøtten utbetales én gang pr. år - etter årsavslutning. Idrettsstøtte under 1.000 kr utsettes til påfølgende utbetaling.
7) Produktet forutsetter elektronisk fakturering (se faktureringsvilkår). I nettområder der dette er mulig tilbys gjennomfakturering.
8) Dersom idrettsstøtte av en eller annen grunn ikke kan utbetales til idrettslaget (f.eks. pga. opphørt aktivitet), vil disse midlene fordeles på øvrige idrettslag.

Idrettsstrøm Fastpris 3 år Privat – spesielle vilkår:

1. Produktet har binding i hele fastprisperioden.
2. Kraftprisen er fast i hele fastprisperioden, inkluderer lovpålagte elsertifikater og følger kunden ved flytting.
3. Produktet faktureres elektronisk. Ønskes papirfaktura, må dette bestilles hos Polar Kraft (se faktureringsvilkår pkt 2).
4. Hvis ikke ny avtale er tegnet ved utløp av fastprisperiode, videreføres leveranse på produktet Idrettsstrøm.

Fakturering:
1) Polar Kraft praktiserer elektronisk fakturering gjennom e-postfaktura og eFaktura. På visse produkter er dette påkrevd i kombinasjon med avtalegiro (angis i produktets spesielle vilkår). Ved manglende avtalegiro, påløper et gebyr iht. gjeldende satser (se www.polarkraft.no).
2) Fra det tidspunktet ditt nettselskap tilbyr gjennomfakturering av nettleie, kan Polar Kraft fakturere kraft og nettleie på felles faktura.
3) Produkter som ikke har krav om elektronisk fakturering, kan faktureres på papirfaktura. Dette må bestilles hos Polar Kraft og prises iht. gjeldende satser (se 
www.polarkraft.no).

Andre forhold:
1) Polar Kraft forbeholder seg retten til å kunne kredittsjekke alle nye kunder, samt eksisterende kunder der det foreligger saklig grunn for dette.
2) Polar Kraft forbeholder seg retten til å kunne avslå kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.
3) Polar Kraft forbeholder seg retten til å endre vilkårene med 14 dagers varsel.
4) Bytte av kraftleverandør skjer vanligvis første mandag to uker etter at Polar Kraft har mottatt strømbestillingen/undertegnet avtale.
5) Det tas forbehold om at strømbestillingen/avtalen er utfylt korrekt av kunden.
6) Ved oppsigelse eller kontraktsbrudd før avtalen er utløpt, forbeholder Polar Kraft seg retten til å fakturere kunden for kostnader og tap Polar Kraft er påført som følge av kontraktsbruddet.

Oppdatert: 05.01.2018